Работилници

Работилници за активно вклучување на старите лица:

1. Eдукативни:

  • Предавања од областа на медицината,социјалната заштита,користење на компјутерите,банкомати,креирање на проекти,заштита на животната средина и др.

2.  Креативни

  • Изработка на предмети ( слики,предмети од глина,керамика,свила и др.), како и групна работа ( плетење,везење,ткаење, традиционални носии ).