Комбинација од антиоксидантни суплементи и упорен тренинг може да заштитат од губење на коскената маса кај постменопаузални жени, според една нова канадска студија…

Жените кои примаат комбинација на витамин Ц и Е и истовремено вежбаат не почувствувале губење на коскената маса во периодот од 6 месеци,за разлика од жените кои примале плацебо и почувствувале хендикепирачка загуба на коскена маса, според наодите публикувани воOsteoporosis International.

“Oвие резултати се интересни бидејќи ова е прва студија која ја проучува комбинацијата на овие интервенции кај здрави возрасни жени сугерирајќи уште една ефективна стратегија за одложување на губењето на коскената маса – Bone Mineral Density (BMD), поврзана со староста“, наведуваат истражувачите, предводени од Isabelle Dionne, PhD, од University of Sherbrooke.  Како и да е, истражувачите предупредуваат дека, со оглед на тоа дека ова е пилот студија, би било несоодветно да се донесуваат  “официјални нутриционистички препораки.“

“Понатамошни испитувања се потребни за да се одредат соодветните препораки за оваа популација особено бидејќи исхраната и вежбањето се две ефективни и достапни стратегии за одржување на здравјето кај постарата популација,“ наведуваат истражувачите.

Околу 75 милиони луѓе страдаат од остеопороза во САД, Европа и Јапонија. Жените имаат четири пати поголеми шанси за развој на остеопороза отколку мажите.

Dionne и нејзините соработници вклучиле 34 постменопаузални жени со просечна возраст од 66.1 година и просечен индекс на телесна маса – BMI од 25.98 кг/м2 и по случаен избор ги распоредиле во четири групи: плацебо без вежбање; антиоксиданти (600 мг витамин Е di-alpha-tocopherol и 1000 мг витамин Ц) без вежбање; плацебо со вежбање и антиоксиданти со вежбање, во период од шест месеци.

Мерењето на минералниот коскен дензитет – bone mineral density (BMD) на колкот (вратот на фемурот) и лумбалниот ’рбет покажале дека само групата со плацебо без вежбање почувствувала  значителна загуба на коскената маса во предлот на лумбалниот ’рбет. BMD на двете страни останал константен кај сите други групи.

Коментирајќи на можниот механизам, Dionne и нејзините соработници изјавиле дека претходната студија индицирала намалување на коскената ресорпција после антиоксидантна сумплементација.

“Антиоксидантите може да го намалат оштетувачкиот ефект на оксидативниот стрес на коскената маса преку намалување на покачената (up-regulated) диференцијација на остеокластите и зголемување на намалената (down-regulated) диференцијација на остеокластите,“ наведуваат истражувачите. Остеокластите се клетки кои ја разградуваат коската, доведувајќи до ресорпција и нејзино ослабување.

д-р Дарко Стојановски, доктор на медицина

Извор: Превентус.мк

Карфиолот лек за 100 болести

http://images.plusinfo.mk/large_pics/2013/01/21/karfiol.jpgКар­фи­о­лот ве­ќе по­дол­го вре­ме е дел од свет­ска­та куј­на, но ду­ри од не­о­дам­на на­уч­ни­ци­те му да­доа зна­че­ње на ва­жен про­дукт во бор­ба­та про­тив ра­кот, би­деј­ќи со­др­жи хе­ми­ка­лии што ги бло­ки­ра­ат не­го­ви­те кле­тки.
Ме­ѓу дру­го­то, кар­фи­о­лот е ви­стин­ски зе­лен­чук за си­те што се бо­рат про­тив не­по­треб­ни­те ки­ло­гра­ми. Ед­но пар­че леб од 13 гра­ма има иста енер­гет­ска вред­ност ка­ко и 100 гра­ма кар­фи­ол.
Од­ли­чен из­вор на ви­та­мин А, ви­та­мин К (ва­жен за ми­не­ра­ли­за­ци­ја на ко­ски­те) и ви­та­мин Ц (не­оп­хо­ден ви­та­мин за це­ли­от ор­га­ни­зам), фол­на ки­се­ли­на, бе­та-ка­ро­тен, же­ле­зо и про­те­ин. Во 100 гра­ма свеж кар­фи­ол се со­др­жат и 2,5 гра­ма ди­е­тал­ни влак­на.
Се пре­по­ра­чу­ва во ди­е­тал­на­та ис­хра­на, ис­хра­на­та на труд­ни­ци­те, а не­го­ви­от при­до­нес во бор­ба­та про­тив одре­де­ни бо­ле­сти и те­го­би е мош­не ши­рок: рак, аст­ма, стрес, хе­мо­ро­и­ди, не­до­стиг од апе­тит, ди­ја­бе­тес, ме­но­па­у­за, осте­о­по­ро­за, проб­ле­ми со ко­са­та, ме­та­бо­лиз­мот и про­ста­та­та, ка­ко и мно­гу дру­ги. По­ма­га кај де­то­кси­ка­ци­ја­та (чи­сте­ње) на ор­га­низ­мот и е ва­жен про­дукт во ис­хра­на­та на ма­ли­те де­ца.
По­ра­ди тен­ка­та це­лу­лоз­на мем­бра­на, кар­фи­о­лот се ва­ри по­бр­зо од дру­ги­те зе­лен­чу­ци од овој тип, та­ка што по­жел­но е да се при­ме­ну­ва и во ис­хра­на­та на бол­ни­те од же­лу­доч­но-црев­ни за­бо­лу­ва­ња и на де­ца­та.
Кар­фи­о­лот е ре­чи­си без ма­сти, има мош­не мал­ку ка­ло­рии и јаг­ле­хи­дра­ти, а со­др­жи и фи­то­ну­три­ен­ти. Си­те тие ма­те­рии го спре­чу­ва­ат штет­но­то дејс­тву­ва­ње на ен­зи­ми­те, кои се од­го­вор­ни за раз­вој на кле­тки­те на кар­ци­но­мот. За на­ма­лу­ва­ње на раз­во­јот на рак, по­жел­но би би­ло да кон­су­ми­ра­те ба­рем 2-3 па­ти не­дел­но по еден оброк на­пра­вен од кар­фи­ол. Исто ка­ко и кај бро­ку­ла­та, ак­цен­тот е на при­го­тву­ва­ње­то „ал ден­те“: што по­мал­ку да се ва­ри, би­деј­ќи со пре­дол­го­то ва­ре­ње се гу­бат си­те ле­ко­ви­ти својс­тва.
Дру­ги­те по­зи­тив­ни при­до­би­вки од кар­фи­о­лот се гле­да­ат во про­ши­ру­ва­ње­то на крв­ни­те са­до­ви во ге­ни­та­ли­и­те, вос­по­ста­ву­ва­ње на до­бар про­тек на крв, ка­ко и во по­зи­тив­ни­от ефект во од­нос на плод­но­ста и ли­би­до­то.
Се ко­ри­сти во са­ла­ти (во тој слу­чај и ма­кси­мал­но се за­чу­ву­ва ви­та­ми­нот Ц), за­пе­чен, по­хо­ван, во су­пи ка­ко до­да­ток или гла­вен про­дукт во крем-су­пи­те.
Мо­же­те да го за­мрз­не­те и за по­доц­неж­на упо­тре­ба.
Кар­фи­о­лот е зе­лен­чук кој мо­же да се упо­тре­би и во при­го­тву­ва­ње на зим­ни­ца, и тоа во ком­би­на­ци­ја со зе­ле­ни до­ма­ти, мор­ко­ви, кра­ста­ви­ци, пи­пер­ка и лук.
При ку­пу­ва­ње­то на кар­фи­о­лот, по­треб­но е да вни­ма­ва­те да е свеж, од­нос­но да има со­се­ма бе­ли гла­ви­ци при­пи­е­ни ед­на до дру­га. Ку­пе­ни­от кар­фи­ол чу­вај­те го во ла­дил­ни­кот во хар­ти­е­на ке­са за да не со­бе­ре вла­га, по­ра­ди што ќе по­цр­ни. Нај­до­бро е да го по­тро­ши­те во рок од 3 до 5 де­на.

Извор:+Инфо

Вистинските минерали за вас

thИсхрана богата со витамини, но и неопходни минерали, може да го намали холестеролот, да го зајакне имунитетот, да го забрза зараснување на раните и да ја зголеми плодноста кај мажите. Минералите се важни состојки на сите клетки.

Неопходни се за создавање на крв и коскен градивен материјал и за зачувување на здравјето на нервниот, ендокриониот систем и мускули како и крвни садови. Недостатокот на било кој од основните минерали, например Калиум, би можел да предизвика срцеви проблеми.

Магнезиумот е важен за здрави функции на нервите и мускулите влкучувајки го и срцето. Од витална важност е за правилен раст на коските. Добар извор е на магнезиум се житарките, мешунките, семките и зеленчукот, соините производи, лешници, ореви и минерална вода.

Дури 98% од Калциумот се наога во коските. Остатокот е во крвта и учествува во метаболичките функции. Калциумот исто така има важна улога во контрола на нервните потенцијали и мускулните контракции. Се наоѓа во млечните производи и рибата.

Цинкот помага во одржувањето на здрав имунитет. Важен е и за здравјето на репродуктивните органи, особено машките. Го има во месото, рибата, грашокот, житарките, семки од тиква, печурките и пивскиот квасец.

Неопходен за коските во форма на флуор е Флуоридот. Потребен за цврста и отпорна забна глеѓ и значително ја зголемува цврстината и трајноста на коските. Го има во водата која ја пиете, чајот, желатинот и морската риба.

Не постои клетка во организмот која содржи Натриум, сите телесни течности како што се крвта, солзите и потта. Со калиумот и хлоридот правилно се распределува течноста, се контролира мускулната контракција и функцијата на нервите клетки. Извор на Натриум се солтта, солените намирници и соиниот сос.

Јодот е одговорен за правилен развој и работа на штитната жлезда, која преставува една од централните жлезди во човековиот организам. Недостатокот на Јод може да предизвика зголемување на штитната жлезда, познато во народот како Гушавост. Најдобар извор на овој минерал е Јодираната сол, а сосема задоволителни извори се и Јогуртот и морската тревка.

Извор: Превентус.мк

Македонија е во демографска рецесија

Македонија е во демографска рецесија, се намалува бројката на работоспособното население, а се зголемува бројката на прензионери.

 

Ова се дел од поентите што беа посочени на денешната дебата „Состојби и преспективи на реформираниот пензиски систем“ посветена токму на идните пензионери.

Повеќе од изјавите од дебатата.

Извор: 24 Вести

Алое Вера за јак имунитет

Алое Вера е растение кое се наоѓа во тропските и суптропските преддли, и припаѓа на семејството лијани, а не на кактуси како што изгледа а и како што ние повеќето го викаме…

Растението е без стебло, со сабјести листови од должина од околу 75-120 см., со светло зелена боја кои се назапчени по краевите и образуваат форма на ружа во средината со дршка на која на врвот се наоѓа цвет во жолта или црвенкаста боја.

Постојат повеќе од 200 видови на Алое но најкорисно лековито е Алое Барбаденсис Милер (Алое Вера). Името го добива по ботаничарот Милер кој го открил Алоето на островот Барбадос. Алоето се споменува уште во Библијата, а легендата раскажува дека Алоето го користел и Александар Македонски за лекување на своите војници, освојувајќи го островот Сокотра во Индискиот океан каде го имало растението во големи количини.

Континуираната употреба на лекарствата доведе до големи контраидикации кај луѓето при лекувањето од многу болести, па затоа корисниците и научниците се вратија кон користење на алтернативната медицина со што ќе го приближат човекот до што поприроден начин за спречување на појава на многу болести, како и на нивно лекување.

Така доаѓа до откритието на алое вера и благодетите што ни ги дава ова растение за подобро здравје. Со стабилизацијата на гелот, кој се наоѓа во внатрешноста на листот, се успеа да се доближи до човекот идентичен гел како свеж откинат од растението.

Повеќе од десетина години се испитуваат лековитите материи што ги содржи алоето и за среќа на човештвото се откриени повеќе позитивни резултати.

FDA (Food and Drug Administration) – прехрамбената и фармацевтската лабараторија го одобри користењето во лечење на заболувањето на очите, во спортската медицина, стоматологијата и за интерна употреба. При тоа треба да знаеме дека смериканската FDA е една од најстрогите институти за контрола на храната и лековите во светот.

Во внатрешноста на листот, се наоѓа гелот кој содржи преку 200 корисни материи.

Така во внатрешноста на листовите на алое вера има:

  • витамини (бета каротин, Б1, Б2, Б3, Б6, Б9, Б12, и антиоксидантите Ц, Е);
  • минерали и олигоелементи, како: фосфор, магнезиум, калиум, натриум, железо, бакер, хлор, манган, хром, цинк;
  • моно и полисахариди: целулоза, гликоза, маноза, алдонентоза, алиназа, рамноза, ацеманан;
  • шеќери: муко – полисахариди, кои делувааат врз имунолошкиот систем и помагаат за детоксификација;
  • од 8 есенцијални аминокиселини содржи 7, а од 14 неесенцијални аминокиселини содржи 11 ;
  • ензими: аналгетик, антифлогистик, имуностимулатор;
  • растителни стероли: три видови кои делуваат како моќни антиинфламаторни агенси;
  • сапонини: моќни антимикробски ефект против бактерии, вируси, габички и воспаленија како кандида.

Со количеството на корисни витамини и минерали алоето ја делува имуностимулативно на човечкиот организам.

Со почетокот на внесување на алоето преку дигестивниот тракт, помага кај варењето на храната, абсорбција на хранливите материи, витамини и минерали. Го зајакнува имунолошкиот систем во смисла на одбрана од многу болести и го подобрува дејството на лековите во организмот. Го нормализира функционирањето на организмот и целокупниот систем на органите без токсични појави и дополнителни нус појави. Алое вера го дополнува во организмот тоа што недостасува со исхраната, делува како имуностимуланс, како антиоксиданс и има специфични дејства кои сегашната медицина не може да ги објасни.

Лековитите својства на алое вера се познати уште од античките времиња. Неа ја употребувале старите Египќани, а во тропската Африка се користела како противотров од убодите на отровните стрели. Старите Грци и Римјани ја применувале за заздравување на раните. Исто така, таа се користела и заради благотворното дејство врз системот за варење. Алоето е природен лаксатив кој дејствува како тоник на желудникот.

Денес, алоето има широка примена, особено заради својството да ги лекува изгорениците предизвијани од УВ зраци и радијација.

Сокот од листовите на алое е одлично средство за прочистување на цревата и е многу корисен во случај на запек.

Покрај тоа, алоето е идеален во домашни услови како прва помош за изгореници и рани, гелот од алое вера се употребува и при габични инфекции, а помага и при воспалувања на вените.

Гелот од алое вера се користи и во лекување на чиревите и инфекциите на устата.

Алое вера го јакне одбрамбениот механизам кај човекот, т.е. го зајакнува имунитетот, а со тоа помага за одржување на здравјето кај човекот.

Извор:Превентус.мк

penzioneri-

Ако Владата не ја наметнеше во јавноста темата за загрижувачкиот тренд на пад на наталитетот, тешко дека ќе имавме прилика да слушнеме од министерот за труд и социјала, Спиро Ристовски, дека пензискиот систем практично е пред колапс! Иако, состојбата веќе подолг период е аларматна и бара итни решенија, проблемот се призна дури сега, и тоа помалку случајно.

-Имаме запрепастувачка ситуација на еден пензионер во моментот да работат и одговараат за него 1,7 вработени лица што е тешко одржливо за целокупниот пензиски систем во Република Македонија, а до пред 20 години за потребите на еден пензионер работеа четири до пет лица – рече Ристовски, апелирајќи сериозно да се сфати ризикот од намалувањето на нателитетот.

Но, иако проблемот и јавно беше обелоденет, нема никакви најави дека се планираат било какви мерки за подобрување на ситуацијата. Напротив, таа дополнително ќе се влоши во март идната година, за кога е најавено ново зголемување на пензиите, овој пат за 5 проценти!

Од буџетот за пензии 287 милиони евра!

На Фондот за ПИОМ потребни му се околу 750 милиони евра годишно за пензии, но од придонесите што ги уплаќаат вработените собира не цели 450 милиони. За да обезбеди редовни пензии, Владата годинава директно од буџетот префрли во Фондот рекордни 287 милиони евра, или речиси исто колку и за капитални инвестиции. Праксата да се „помага“ ПИОМ не е нова, бидејќи пензискиот систем веќе дваесетина години не е самоодржлив, но последниве години зазема драматични размери. Така, само во однос на лани сумата што се трансферерира од буџетот е зголемена за 54 милиони евра, а во однос на 2008 година за цели 100 милиони евра!

Главната фалинка на македонскиот пензискиот систем, како и повеќето од земјите на источниот блок, е што тој е проектиран во социјализмот, кога имало многу повеќе работници, а многу помалку пензионери. На пример, во 1990 година, пред распадот на Југославија, во земјава имало 602.000 вработени и само 166.000 пензионери, што значи сооднос вработени/пензионери бил 3,6:1! Масовните отпуштања од работа во транзицијата и стареењето на населението во меѓувреме, овој сооднос денес го сведоа на 1,7:1. Има само 465.000 осигуреници, а дури 280.000 пензионери!

ПИОМ:Најлошото допрва доаѓа!

Но, најлошото се уште не дошло. Пензискиот систем особено ќе се најде на удар за 20-тина година, кога според проекциите на експертите во Фондот, бројот на старите лица ќе достигне третина од населението над 18 години и ќе биде еднаков на бројот на вработените!

– Во песимистичкото сценарио соодносот вработени/пензионери ќе се намали до 1,11:1, а дури и во оптимистичкото сценарио тој сооднос е неповолен и се намалува до 1,46:1. Ваков сооднос укажува дека систем кој се заснова само на тековно финансирање ќе има проблеми во своето работење, бидејќи самиот сооднос осигуреници – пензионери е индикатор за неодржливоста на системот – оценуваат експертите на ПИОМ.

И покрај крајно загрижувачките показатели, владата сепак, не планира значајни реформи што би ја вратиле виталноста на пензискиот систем. Годинава имаше само мало намалување на основицата за идните пензионери, но, според упатените, сериозен импакт може да се почуствува само преку зголемување на старосната граница за пензионирање, по примерот на многу европски земји. Сепак, ваков потег е малку веројатен, со оглед на политичките импликации од него.

Засега, сите надежи се во приватните пензиски фондови, кои за неколку децении треба да понесат посериозен дел од товарот, кој сега е само на грбот на државата.

М.Г. 

Извор: Фактор

Демографски стануваме дом за стари лица

СПОРЕД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИKА

Демографски стануваме дом за стари лица

Македонија веќе може да се смета за стара зашто има повеќе од 8 отсто старо население, вели Амалија Јовановиќ, социјален демограф

Мариjа Тасев

До 2050 година, првпат во историјата на човештвото, бројот на старите во светот ќе го собори бројот на младите, објавија демографите вчера, на Меѓународниот ден на старите лица. Македонија не е исклучок – бројот на жители помлади од 15 години полека се доближува до бројот на лицата постари од 64 години.

Според податоци од Државниот завод за статистика, во земјава живеат околу 16.450 лица постари од 65 години, наспрема 26.770 лица помлади од 15 години.

Со исклучок на Јапонија, првите 25 земји на листата на демографски најстарите земји, се од Европа. Според извештајот, објавен по повод 1 Октомври – Меѓународниот ден на возрасните лица, 893 милиони луѓе или 12,8 проценти од вкупните седум милијарди жители на Земјата се на возраст над 60 години. Прогнозите предвидуваат дека во следната деценија таа група на луѓе ќе се зголеми за 200 милиони и ќе изнесува над милијарда. А, тоа веќе го вклучи алармот на стручњаците, кои предупредуваат дека тоа ќе ги оптовари здравствените и социјалните системи на државите.

Не се товар

Во извештајот се посочува дека до средината на 21 век околу 80 проценти од возрасните луѓе ќе живеат во развиените земји. А, според демографските пресметки, штом бројот на старите лица е поголем од 8 проценти, вкупното население се смета за старо.

– И Македонија веќе може да се смета за стара зашто има повеќе од 8 проценти население над 65-годишна возраст – вели Амалија Јовановиќ, социјален демограф.

За млади се сметаат децата што наполниле 15 години.

Иако процесот на глобалното стареење е карактеристичен за сите европски земји, во Македонија тој процес се засилува, па границата меѓу стари и млади секоја година с` повеќе се намалува.

Во Министерството за труд и социјална работа велат дека во рамките на одржлив развој е поттикната интеграцијата на старите лица и се настојува да им се обезбедат услови за квалитетен живот, приспособен на системот на социјална заштита.

– Во рамките на тие напори се покачувањата на пензиите, отворањето клубови за пензионери, отворање нови современи старски домови, бесплатен превоз, бесплатен бањско-климатски третман, а од 1 јануари и бесплатни лекови за лицата што имаат примања под 10 илјади денари. Отворивме и дневни центри за стари лица во Чаир и во Центар, каде што дневно поминуваат и по педесетина граѓани – велат од кабинетот на министерот за труд и социјала Спиро Ристовски.

Старите лица не смеат да бидат третирани како товар на општеството, туку како негов составен дел, велат од Министерството.

– Особено тие што се витални и можат с` уште да придонесуваат со своето искуство. Тие треба да се вклучени во сите гранки на општеството, без разлика дали како волонтери или како друг вид советници. Имаме Национална стратегија за стареење, која предвидува мерки на државата во таа област – велат од кабинетот на министерот Ристовски.

Недоволна опфатеност

И фондот за население на ОН посочува дека треба да се искористи работниот потенцијал на возрасните лица и да им стави крај на дискриминацијата и насилството врз нив. Но, никој нема коментар за статусот на стотиците стари лица кои без каква било финансиска помош живеат осамени по селата, без социјална и медицинска заштита.

Во Македонија има околу 280 илјади пензионери, а само четири државни старски дома со одвај 570 легла и километарски листи на чекање за сместување.

Во Министерството за труд и социјална работа велат дека тоа е најслабата алка во социјалната заштита во земјава. Стратегијата за стари лица не предвидува брзо решавање на проблемот. Најавена е изградба на еден старски дом в година, а еден ќе се затвори поради дислокација.

– Во Скопје се Геронтолошкиот завод „13 Ноември“ и одделот „Мајка Тереза“ со капацитет од 111 легла, како и домот за стари лица „Сју Рајдер“ во Битола со 140 кревети. Во Kуманово работи домот „Зафир Сајто“ и има најголем капацитет – 165 легла. Домот „Kиро Kрстески-Платник“ во Прилеп има 151 легло. Од вкупно 567 дури 215 стари лица материјално се необезбедени и се сместени преку центарот за социјална работа.

Во старските домови во Македонија се опфатени 0,5 отсто од вкупниот број стари лица, иако европските стандарди препорачуваат да бидат опфатени до 5 отсто.

Извор:Дневник

Вистинска љубов..(од дневникот на Докторот)

Беше околу 8:30 часот кога едно преокупирано утро еден постар господин во осумдесеттите години пристигна за да прими неколку конци на неговиот прст.Тој кажа дека се брза и дека има закажано во 9:00 часот.

Му реков да седне да го прегледам.знаев дека ќе чека со часови за да го прегледа некој друг.Видов како гледа на часовникот загрижено и решив да му

помогнам бидејќи ионака немав друг пациент.По прегледот,раната беше добро санирана.Почнавме мал разговор додека ја средувам раната.Го прашав дали има закажано кај уште некој доктор бидејќи се брза.Господинот ми одговори дека нема и рече дека мора да оди во домот за стари и изнемоштени лица и да појадува со неговата жена.Го прашав за нејзиното здравје.Тој ми одговори дека таа е сместена таму некое време откако станала жртва на Алцхајмеровата болест.Потоа го запрашав дали таа ќе се лути ако тој закасни.
Одговори дека таа повеќе не знае кој е тој и не може да го препознава веќе пет години.
Го прашав зачудено: “И ти се уште одиш секое утро иако таа веќе не знае кој си ти?“
Тој се насмеа и ме фати за рака и рече: “Таа не ме знае,но јас се уште знам која е таа“

Се трудев да ги задржам солзите откако замина.
Си помислив,“Ете таква љубов сакам во мојот живот“

Вистинската љубов не е физичка,таа е прифаќање на се што е ,било,ќе биде или нема да биде.

Вишни наместо апчиња

 
Вишните го штитат срцето и крвните садови, а редовното конзумирање на ова овошје спречува неколку видови на рак и дијабетис, тврдат научниците.Вишните се навистина успешни при справувањето со воспалителните процеси и ублажувањето на болката кај артритисот, а помагаат и во лечењето на проблеми со помнењето… 

Наместо апчиња слободно напијте се една чаша сок од вишни и така ублажете ги болките во зглобовите и коските.

Благотворното дејсто на вишните може да се објасни со тоа што ова овошје ја намалува количината на мочна киселина која допринесува до зголемени проблеми со зглобовите.

Малку забава