Archive for јануари, 2013

Карфиолот лек за 100 болести

http://images.plusinfo.mk/large_pics/2013/01/21/karfiol.jpgКар­фи­о­лот ве­ќе по­дол­го вре­ме е дел од свет­ска­та куј­на, но ду­ри од не­о­дам­на на­уч­ни­ци­те му да­доа зна­че­ње на ва­жен про­дукт во бор­ба­та про­тив ра­кот, би­деј­ќи со­др­жи хе­ми­ка­лии што ги бло­ки­ра­ат не­го­ви­те кле­тки.
Ме­ѓу дру­го­то, кар­фи­о­лот е ви­стин­ски зе­лен­чук за си­те што се бо­рат про­тив не­по­треб­ни­те ки­ло­гра­ми. Ед­но пар­че леб од 13 гра­ма има иста енер­гет­ска вред­ност ка­ко и 100 гра­ма кар­фи­ол.
Од­ли­чен из­вор на ви­та­мин А, ви­та­мин К (ва­жен за ми­не­ра­ли­за­ци­ја на ко­ски­те) и ви­та­мин Ц (не­оп­хо­ден ви­та­мин за це­ли­от ор­га­ни­зам), фол­на ки­се­ли­на, бе­та-ка­ро­тен, же­ле­зо и про­те­ин. Во 100 гра­ма свеж кар­фи­ол се со­др­жат и 2,5 гра­ма ди­е­тал­ни влак­на.
Се пре­по­ра­чу­ва во ди­е­тал­на­та ис­хра­на, ис­хра­на­та на труд­ни­ци­те, а не­го­ви­от при­до­нес во бор­ба­та про­тив одре­де­ни бо­ле­сти и те­го­би е мош­не ши­рок: рак, аст­ма, стрес, хе­мо­ро­и­ди, не­до­стиг од апе­тит, ди­ја­бе­тес, ме­но­па­у­за, осте­о­по­ро­за, проб­ле­ми со ко­са­та, ме­та­бо­лиз­мот и про­ста­та­та, ка­ко и мно­гу дру­ги. По­ма­га кај де­то­кси­ка­ци­ја­та (чи­сте­ње) на ор­га­низ­мот и е ва­жен про­дукт во ис­хра­на­та на ма­ли­те де­ца.
По­ра­ди тен­ка­та це­лу­лоз­на мем­бра­на, кар­фи­о­лот се ва­ри по­бр­зо од дру­ги­те зе­лен­чу­ци од овој тип, та­ка што по­жел­но е да се при­ме­ну­ва и во ис­хра­на­та на бол­ни­те од же­лу­доч­но-црев­ни за­бо­лу­ва­ња и на де­ца­та.
Кар­фи­о­лот е ре­чи­си без ма­сти, има мош­не мал­ку ка­ло­рии и јаг­ле­хи­дра­ти, а со­др­жи и фи­то­ну­три­ен­ти. Си­те тие ма­те­рии го спре­чу­ва­ат штет­но­то дејс­тву­ва­ње на ен­зи­ми­те, кои се од­го­вор­ни за раз­вој на кле­тки­те на кар­ци­но­мот. За на­ма­лу­ва­ње на раз­во­јот на рак, по­жел­но би би­ло да кон­су­ми­ра­те ба­рем 2-3 па­ти не­дел­но по еден оброк на­пра­вен од кар­фи­ол. Исто ка­ко и кај бро­ку­ла­та, ак­цен­тот е на при­го­тву­ва­ње­то „ал ден­те“: што по­мал­ку да се ва­ри, би­деј­ќи со пре­дол­го­то ва­ре­ње се гу­бат си­те ле­ко­ви­ти својс­тва.
Дру­ги­те по­зи­тив­ни при­до­би­вки од кар­фи­о­лот се гле­да­ат во про­ши­ру­ва­ње­то на крв­ни­те са­до­ви во ге­ни­та­ли­и­те, вос­по­ста­ву­ва­ње на до­бар про­тек на крв, ка­ко и во по­зи­тив­ни­от ефект во од­нос на плод­но­ста и ли­би­до­то.
Се ко­ри­сти во са­ла­ти (во тој слу­чај и ма­кси­мал­но се за­чу­ву­ва ви­та­ми­нот Ц), за­пе­чен, по­хо­ван, во су­пи ка­ко до­да­ток или гла­вен про­дукт во крем-су­пи­те.
Мо­же­те да го за­мрз­не­те и за по­доц­неж­на упо­тре­ба.
Кар­фи­о­лот е зе­лен­чук кој мо­же да се упо­тре­би и во при­го­тву­ва­ње на зим­ни­ца, и тоа во ком­би­на­ци­ја со зе­ле­ни до­ма­ти, мор­ко­ви, кра­ста­ви­ци, пи­пер­ка и лук.
При ку­пу­ва­ње­то на кар­фи­о­лот, по­треб­но е да вни­ма­ва­те да е свеж, од­нос­но да има со­се­ма бе­ли гла­ви­ци при­пи­е­ни ед­на до дру­га. Ку­пе­ни­от кар­фи­ол чу­вај­те го во ла­дил­ни­кот во хар­ти­е­на ке­са за да не со­бе­ре вла­га, по­ра­ди што ќе по­цр­ни. Нај­до­бро е да го по­тро­ши­те во рок од 3 до 5 де­на.

Извор:+Инфо

Вистинските минерали за вас

thИсхрана богата со витамини, но и неопходни минерали, може да го намали холестеролот, да го зајакне имунитетот, да го забрза зараснување на раните и да ја зголеми плодноста кај мажите. Минералите се важни состојки на сите клетки.

Неопходни се за создавање на крв и коскен градивен материјал и за зачувување на здравјето на нервниот, ендокриониот систем и мускули како и крвни садови. Недостатокот на било кој од основните минерали, например Калиум, би можел да предизвика срцеви проблеми.

Магнезиумот е важен за здрави функции на нервите и мускулите влкучувајки го и срцето. Од витална важност е за правилен раст на коските. Добар извор е на магнезиум се житарките, мешунките, семките и зеленчукот, соините производи, лешници, ореви и минерална вода.

Дури 98% од Калциумот се наога во коските. Остатокот е во крвта и учествува во метаболичките функции. Калциумот исто така има важна улога во контрола на нервните потенцијали и мускулните контракции. Се наоѓа во млечните производи и рибата.

Цинкот помага во одржувањето на здрав имунитет. Важен е и за здравјето на репродуктивните органи, особено машките. Го има во месото, рибата, грашокот, житарките, семки од тиква, печурките и пивскиот квасец.

Неопходен за коските во форма на флуор е Флуоридот. Потребен за цврста и отпорна забна глеѓ и значително ја зголемува цврстината и трајноста на коските. Го има во водата која ја пиете, чајот, желатинот и морската риба.

Не постои клетка во организмот која содржи Натриум, сите телесни течности како што се крвта, солзите и потта. Со калиумот и хлоридот правилно се распределува течноста, се контролира мускулната контракција и функцијата на нервите клетки. Извор на Натриум се солтта, солените намирници и соиниот сос.

Јодот е одговорен за правилен развој и работа на штитната жлезда, која преставува една од централните жлезди во човековиот организам. Недостатокот на Јод може да предизвика зголемување на штитната жлезда, познато во народот како Гушавост. Најдобар извор на овој минерал е Јодираната сол, а сосема задоволителни извори се и Јогуртот и морската тревка.

Извор: Превентус.мк