Според податоците од последниот Попис на населението,
домаќинствата и становите од 2002 година, Република Македонија
брои 2.022.547 жители, што е за 3,9 % повеќе во однос на претходниот
попис (1994), или 43,0 % повеќе во однос на 1948 година. Според
проценките на населението од Државниот завод за статистика (ДСЗ),
(состојба 30.6.2008) вкупното население во Република Македонија
изнесува 2.046.898 жители.
Според проекциите (средна варијанта) на Обединетите нации
(ОН) во наредниот период се очекува намалување на бројот на
населението во Република Македонија и тоа во 2015 година да
изнесува 2.045.000 жители, во 2025 година да изнесува 2.037.000
жители, а во 2050 година да изнесува 1.857.000 жители. Мерено со
просечен пораст на населението, од 2010-2015 година се очекува
негативен пораст од 0,02 %, кој континуирано ќе продолжи и во
наредниот период кога се очекува намалување на населението во
периодот 2015-2020 година 0,01%, 2020-2025 година-0.09%, 2025 – 2050
година за -0,49 %.2
Густината на населението на

Според податоците од последниот Попис на населението,домаќинствата и становите од 2002 година, Република Македонијаброи 2.022.547 жители, што е за 3,9 % повеќе во однос на претходниотпопис (1994), или 43,0 % повеќе во однос на 1948 година. Споредпроценките на населението од Државниот завод за статистика (ДСЗ),(состојба 30.6.2008) вкупното население во Република Македонијаизнесува 2.046.898 жители.Според проекциите (средна варијанта) на Обединетите нации(ОН) во наредниот период се очекува намалување на бројот нанаселението во Република Македонија и тоа во 2015 година даизнесува 2.045.000 жители, во 2025 година да изнесува 2.037.000жители, а во 2050 година да изнесува 1.857.000 жители. Мерено сопросечен пораст на населението, од 2010-2015 година се очекуванегативен пораст од 0,02 %, кој континуирано ќе продолжи и вонаредниот период кога се очекува намалување на населението вопериодот 2015-2020 година 0,01%, 2020-2025 година-0.09%, 2025 – 2050година за -0,49 %.

Повеќе