Archive for јуни, 2010

Бројните   студии укажуваат на тоа дека  со зголемување на активноста кај постарите луѓе( како што се физички вежби, работна терапија, музика терапија) ги  намалуваат  ефектите од сенилна деменција, па дури и може да  ја спречи појавата на вакви нарушувања. Крајот на физичкиот развој на нервните патишта околу plagues и  tangles пронајдени во мозокот на пациентите со Алцхајмерова болест биле испитувани и забележани кај старите, кои се активни и појавуваат интерес да научат нови вештини.

Многу работилници  обезбедуваат  низа програми за старите лица  и се  вклучени во основната  студија  и  истражувања за  придобивките од ваквиот тип на работилници за луѓето со Паркинсонова болест, артритис, и Алцхајмеровата болест.

Физичките  вежби  се многу корисни, особено на горниот дел од телото, исто така се обезбедува можност и  за социјална интеракција. Најважно е, сепак,  силната  верба на старите лица дека со физичката активност, учењето, играње  на  непозната музика, ќе им помогне да се создадат нови патеки за невро-мускулна функција, исто така   доведува   до подобрување на општата координација, одење, зборување, спиење, и  како и искуство во  поттик на самодоверба и севкупената  доверба.

http://drum-workshop.org

И НИЕ МОЖЕМЕ ДА БИДЕМЕ КРЕАТИВНИ

Сите ние сме ја слушнале изреката која умее успешно да се провлекува со години и години а со тоа да остави свој траг, белег  и проклетство  и за идните генерации.

Ми се наметнува прашањето до кога ќе ја слушаме познатата изрека “Ние нашето го поминавме сега е ред на вас младите’’?

Нашиот живот започнува од истиот момент кога  ќе се родиме, поминуваме низ повеќе фази во животот, секој од нас го поминува истиот пат  се до моментот кога нашиот кариерен развој завршува со пензионирањето. Нема човек во тие години а да не си ги постави следните  прашања:

-A што сега?

Одговорот на ова прашање е:  Сега  и вие можете да биде креативни , да се вклучите активно во општеството, да бидете дел од многуте организации, да заземете учество во креативни работилници.

-А какви се тие работилници?

Со овие  работилници секој ќе има можност да ја истакни својата креативност преку изработка на најразлични предмети од ( стакло, глина, пластика, керамика, хартија,цртење,слики) групна работа (везење, плетење, свила,изработка на плетени кукли и др.)

Има толку многу начини и можности вештите раце на старите лица да го дадат својот придонес за изработување на креативни предмети а воедно старите лица ќе се чуствуваат корисни во општеството и почитувани од истото.

Од денес би ве замолил да се користи  изреката” И ние можеме да бидеме креативни”

http://www.examiner.com/x-6152-Boston-Knitting-Examiner~y2009m10d12-Creative-crafts-help-the-elderly-in-Israel–Yad-LaKashish–Lifeline-for-the-Old

 

Read the rest of this entry »

Редовната физичка активност може да ги минимизира и да ги спречи хроничните  проблеми и да ја  зголеми функционалната способност кај старите лица. Пред се  за  физичката  активност  кај  стари лица неопходна е  првична  процнка  на функционалната способност, вежби,толеранција за физичките  ограничувања , психолошка и социјална поддршка на поединецот. Остварувањето на активноста  треба да се однесува на интензитетот, фреквенцијата и траењето на вежбата.

Неколку фактори  кои што влијаат на  состојбата на старите лица и од кои зависи успехот во закрепнувањето,  се редовност и  упорност во изведувањето на физичките вежби препорачани од физиотерапевт и физијатар и точноста во нивната примена.

За одржување на физичката состојба и  физичката кондиција, се препорачува самоиницијативна примена на полесни физички вежби, редовни прошетки, конзумирање на здрава храна богата со витамини

Истражувањата кои до сега се реализирани покажуваат дека со редовна физичката активност се намалува можноста за когнитивни нарушувања, појава на Алцхајмерова болст и други видови на деменција.

http://archneur.ama-assn.org

Во Република Македонија сеуште постојат маргинализирани и социјално исклучени групи за кои и покрај укажувањата на експертите и невладиниот сектор, јавна власт нема слух. Загрижувачки се статистичките податоци кои се однесуваат на старото население.

Учеството на населението над 65 години во вкупното население во Република Македонија изнесува 10,6%. Во Скопје во 2007 година 35.667 лица или 11,5% од вкупното население се стари лица над 65 години, додека во Општина Аеродром 5832 лица или 8% од населението припаѓа на оваа група.

Овој показател претставува основа за конципирање на социјалната, економската, здравствената и културно-образовната политика во грижата за старите лица.

Долгото траење на периодот на транзиција во сите сфери од општествениот живот, доведе до зголемување на социо-економската загрозеност на целото население, вклучително и на старите лица. Највисок процент од старото население е социо-економски загрозено, што се одразува на квалитетот на живеење, социјалната исклученост и маргинализацијата.

Од друга страна тука се и социо-демографските промени и променливите трендови. Урбанизацијата и уништувањето на традиционалното широко семејство уште повеќе ја компликуваа состојбата. Во руралните заедници, семејните групи се сеуште недопрени при што многу генерации живеат заедно и се грижат за постарите членови на семејството. Но во урбаната заедница помладите генерации често се одселуваат заради нивните работни обврски и не се во можност да им ја пружат потребната нега на старите и болни членови на семејството.

Според овие податоци, припаѓаме во земјите со висок степен на старо население.