Archive for мај, 2010

Предходно  ги набројав правата на вонинстуционална  социјална заштита, и накратко опишав зашто е толку потребна вонинстуционална  социјална заштита, но сега би  ја опишал поопширно таа потреба. Спомнав дека со воведување на ДСГ(Дијагностичко-сродните групи) со која се скратува престојот на пациентите во болница, негата од болнички услуги се префрла на нега во домашни услови од страна на семејството. Направено е истражување од страна на ЦИКП (Центар за истражување и креирање на политики), www.crpm.org.mk со кое се утврдува дека еден член од семејството просечно поминува од 5 до 8 часа дневно во давање на нега на болниот член. Меѓутоа најчесто оваа нега не е дадена од стручно лице и услугата кои што ја дават членовите од семејството е бесплата а реално на пазарот таа услуга чини 10.000,00 денари.Сигурно секој од нас се прашува како да се организира добро вонинстуционалната  социјална заштита и кои се чекори треба да се преземат.

Првата и најосновната работа е добра координација и донесување на добра стратегија од страна на општините и централната власт, потоа отварање на повеќе  центри и сервиси за нега во домашни услови на општиско ниво,дневни клубови,хоспис служби и др.

Услугите  во овие центри,клубови и хосписи би можеле да бидат организрани од  стреана на невладини организации, но сепак се поставува прашањето како ќе бидат финансирани истите.Во Хрватска,Словенија и Унгарија овие услуги се финансирани од страна на централната власт и општините и мал процент доплаќаат и самите корисници на услугите ( може да се  види од документарниот филм изработе од ЦИКП и истиот се наоѓа на веб стараната ) ), www.crpm.org.mк Но сепак јас би се фокусирал каква е ситуацијата во Р.Македонија.

Во Р.Македонија како прво сеуште немаме Центри за нега,немаме донесено конечна стратегија за социјалната заштита односно начини на  финансирање на  овие центри или пак сервиси за нега и како истите би се развивале  во иднина.По гледањето на документарниот филм наидов на информацијата за  единсвена невладина органозација која е пионер во областа на вонинстуционалната  социјална заштита  Хуманост, и отварањето на првиот Сервис за нега во домашни услови коко проект кои што траел шест месеци и истот делувал на подрачје  на Општина Аеродорм.Сервисот опфакал 37 корисници,и биле опслужувани од стручен тим (доктор,сестра,социјален работник,психолог,физиотерапевти и негователи) кои од понеделник до петок ги пружеле услугите на овие корисници и исите услуги за корисниците биле бесплатни.http://www.humanost.org.mk

Едно е сепак сигурно дека во блиска иднина би  требало да се организираат  повеќе вакви сервиси и центри во Р.Македонија. Искрено се надевам дека сите заедно би дале свој личен придонес  во оваа област ,а со тоа на извесен начин би се  задоволиле  потребите на страите лица.

ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ЗАШТИТА

Вонинституционалната заштита ги подразбира следниве права:

– Прва социјална услуга на корисници на социјална заштита

Правото на прва социјална услуга на корисниците на социјална заштита, опфаќа уочување на проблемот кој произлегува од состојба на социјален ризик, укажување на корисникот на можните решенија, услуги и средства за негова заштита, како и мрежата на установи за давање услуги.

– Помош на поединец

Правото на помош на поединецот, подразбира примена на форми на стручна, советодавна или советувалишна работа, со која му се овожможува стекнување на потребни информации, оспособување за самостојно одлучување, зачувување и развој на социјалните потенцијали.

– Право на домашна нега и помош

Правото на домашна нега и помош, се обезбедува на старо, изнемоштено и лице со телесна попреченост, кое не е во состојба да се грижи за себе и му е потребна нега и помош во задоволувањето на егзистенцијалните потреби. Домашната нега и помош на лице се обезбедува и кога тоа живее во семејство.

– Право на дневно и привремено згрижување како помош на поединец и семејство

Правото на дневно згрижување, се обезбедува и на стари и изнемоштени лица преку услуги во врска со исхрана, дневен престој, културно-забавни активности, одржување на хигиена.

Правото на дневно згрижување се обезбедува и за лица со умерени и тешки пречки во интелектуалниот развој и на телесно попречено лице кое не може само да се грижи за себе.

Ова право се обебедува и тогаш кога лицето живее во семејство.

– Право на сместување во згрижувачко семејство

Право на сместување во згрижувачко семејство, според овој закон, имаат лицата кои немаат соодветни услови за живеење во своето семејство или од други причини им е потребно сместување во згрижувачко семејство, а не може да се примени друга форма на социјална заштита.  http://www.mtsp.gov.mk

Со воведување на ДСГ(Дијагностичко-сродните групи) со која се скратува престојот на пациентите во болница, негата од болнички услуги се префрла на нега во домашни услови од страна на семејството. Направено е истражување од страна на ЦИКП (Центар за истражување и креирање на политики), www.crpm.org.mk со кое се утврдува дека еден член од семејството просечно поминува од 5 до 8 часа дневно во давање на нега на болниот член. Меѓутоа најчесто оваа нега не е дадена од стручно лице и тоа е уште една причина за неопходноста од развивање на форми и облици на вонинституционалната заштита.

ГОЛЕМИ И МАЛИ

Придонес за активно вклучување на старите лица во општествотое дава Здружението Хуманост со реализацијата на  проектот “Големи и мали“со кој  се опфатени активни стари лица над 65 години кои имаат желба да се дел од овој проект  и лица сместени во домови за стари лица. Целта на овој проект е негување на традиционалните и морални вредности и зајакнување на социјалните врски помеѓу децата и старите лица.Проектот  покрај старите лица ги опфаќа и деца на возраст од 5 до 6 години,и истиот се реализира со времетраење од една година, во детските градинки ‘’Снежана’’ (општина Чаир) и ‘’25 Мај’’ (општина Гази Баба). Два пати во месецот  се одржуваат креативни и тематски работилници кои се во согласност со планот и програмата на градинките и ги покриваат темите од секојдневниот живот на децата и возрасните.Проектот е финансиски поддржан од Холандска Амбасада.

http://www.humanost.org.mk